Cilji projekta

Cilji projekta

Splošni čezmejni cilji

Ustvarjanje pogojev za trajnostni razvoj čezmejnega območja, temelječ na ohranjanju in varovanju okolja in zmanjševanje ekoloških tveganj s skupnim upravljanjem voda in odpadnih voda.
Vprašanje varovanja in ohranjanja naravnih virov se ne mora reševati izključno znotraj teritorialnih in administrativnih meja lokalnih skupnosti, regij ali držav.  Onesnaženje podzemnih in površinskih voda in tal kot posledica obremenjevanja iz razpršenih virov intenzivnega kmetijstva in razpršene urbanizacije, je  značilno za celotno čezmejno projektno območje. Pomurje, Spodnje Podravje in Međimurje povezujejo številne skupne geografske, kulturne, razvojne in okoljske značilnosti, predvsem pa geografska lega med porečji reke Mure in Drave. Za doseganje zadostne stopnje demografskega in gospodarskega razvoja obmejnega območja je potrebno zagotoviti ustrezno skupno trajnostno upravljanje z vodami, še posebej ustrezno zbiranje in čiščenje odpadnih voda ter zaščita vodnih virov. Pri tem je nujno sodelovanje vseh deležnikov čezmejnega območja pri reševanju skupnih problemov, kar bo zagotovilo dolgoročni trajnostni razvoj obravnavanega območja.
Projekt je neposredno povezan s strateškim ciljem operativnega programa Slovenija – Hrvaška 2007 - 2013  

„Prispevati k boljši kakovosti življenja z zmanjševanjem ekoloških tveganj, onesnaževanja zraka, upravljanja z vodami in odpadnimi vodami, z zmanjševanjem onesnaževanja tal...“
 preko sistemov odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod v razpršenih naselij in zmanjševanjem vplivov kmetijske dejavnosti na vodne in kopenske ekosisteme z uporabo ekoremediacij (ERM).


Specifični čezmejni cilji

Izboljšanje okoljske ozaveščenosti na čezmejnem območju;

Čezmejno sodelovanje glede vprašanj zaščite okolja in priprave skupne strategije zaščite vodnih virov ter razvoj skupne metodologije odvajanja in čiščenja odpadnih voda v razpršenih naseljih čezmejnega območja ter predstavitev rezultatov predstavnikom ciljnih skupin, bodo razvile in povečale možnosti za kakovostne  odgovore ciljnih skupin, ki se nanašajo na problematiko odvajanja in čiščenja odpadnih voda, varovanja vodnih virov in zmanjševanja negativnih vplivov kmetijske dejavnosti na vodne in kopenske ekostisteme. V okviru projekta bodo organizirane javne razprave in informativno izobraževalne delavnice o pomenu sonaravnega upravljanja z vodami in o pomenu uporabe ekoremediacij v kmetijstvu,  kot orodje za dolgoročno zagotavljanje zadostnih količin kakovostne vode. Delavnice, učne poti in poligoni, skupni info center, spletna stran projekta in tiskani materiali bodo prispevali k dvigu okoljske ozaveščenost ciljnih skupin in prebivalcev na čezmejnem območju.

Ublažitev okoljskega tveganja in zmanjševanje okoljskega osnaževanja s skupnim načrtovanjem in spremljanjem naravnega vira - vode na čezmejnem območju;
Z izdelavo skupne strategije zaščite vodnih virov in metodologije za odvajanje in čiščenje odpadnih voda na območjih razpršene poselitve  ter izdelavo  projektne dokumentacije za izvedbo sistemov odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod za razpršena naselja ob pritokih reke Ščavnice, Mure in Drave se bodo ustvarili predpogoji za izgradnjo sistemov odvajanja in čiščenja odpadnih voda na ruralnem čezmejnem območju. Strategija zaščite vodnih virov in  metodologija za odvajanje in čiščenje odpadnih voda na območjih razpršene poselitve bosta služila kot podlaga za izbor ekonomsko in ekološko najustreznejših tehnologij za odvajanje in čiščenje odpadnih voda tudi na drugih območjih s podobnimi demografskimi in geografskimi značilnostmi. Razvoj skupnega monitoringa voda in vzpostavitev info centra na temo, bo vspostavil pogoje za stalno spremljanje kakovosti in stanja voda na čezmejnem območju porečja reke Mure in Drave in za nadaljnji razvoj sonaravnega upravljanja z vodami in uporabo ERM za zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva in urbanizacije na okolje.

 

Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko      Univerza v Mariboru - Filozofska fakulteta      Evropsko teritorialno sodelovanje