Kazalniki projekta

O projektu

Kazalniki projekta

Specifični kazalniki

Neposredni učinki (“outputi”) tega projekta (narejeni izdelki in storitve ter lokacija le-teh)

 • Skupna Strategija zaščite vodnih virov obmejnega območja s konceptom trajnostnega razvoja obmejnega območja.
 • Skupni Operativni program s smernicami za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v razpršenih naseljih obmejnega območja.
 • Razvojni načrt upravljanja z Gajševskim jezerom in pojezerjem z uporabo ERM.
 • Idejni projekt za revitalizacijo dveh rokavov reke Mure pri Žabniku v Občini Sveti Martin na Muri.
 • Elaborat ocene vplivov posega na ekološko stanje območja.
 • Študija javnega mnenja o oživljanju starih mrtvic v zgornjem Međimurju.
 • Glavni projekt za dobivanje gradbenega dovoljenja za izvedbo sistema odvajanja v občini Sveti Martin na Muri.
 • Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo čistilne naprave v občini Sveti Martin na Muri.
 • Geomehanski elaborat za izvedbo sistema odvajanja v občini Sveti Martin na Muri.
 • Geomehanski elaborat za izvedbo čistilne naprave v občini Sveti Martin na Muri.
 • Projektna dokumentacija za izvedbo sistemov odvajanja in čiščenja  odpadnih vod v 5 razpršenih naseljih območja občine Križevci (IDZx11, PGDx4, PDIx10).
 • Projektna dokumentacija za izvedbo sistemov odvajanja in čiščenja odpadnih vod v 2 razpršenih naseljih območja občine Ljuotmer  (IDZx4, PGDx2, PZIx4).
 • Projektna dokumentacija za izvedbo sistemov odvajanja in čiščenja odpadnih vod v 2 razpršenih naseljih in na območju “črnih lis” območja občine Razkrižje (IDZx1).
 • Geodestki elaborat za izvedbo sistemov odvajanja in čiščenja odpadnih vod v 2 razpršenih naseljih območja občine Središče ob Dravi.
 • Geomehanični elaborat in izdelava  IDZ, PGD in PZI za izvedbo sistemov odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod v 2 razpršenih naseljih območja občine Središče ob Dravi.
 • Čezmejna mreža info centra (pismo o sodelovanju).
 • Program monitoringa voda na izbranih lokacijah (1). Oprema Merilna naprava za KPK (1), Čoln (1).
 • Učni poligon o delovanju RČN in ERM Gajševci.
 • Oprema in informacijski material
  • Razlagalne table (3)
  • Učna opazovališča (3)
  • Brošure (1500)
 • Terenski ogledi primerov dobrih praks za ciljne skupine SI-HR (2)
 • Animacijske delavnice za kmetijce, lastnike zemljišč in lokalno prebivalstvo  in delavnica.
 • Vizija in strategija razvoja projektnega območja (SI-4 ,  HR- 2).
 • Mednarodna delavnica Vizija in strategija projektnega območja (1).
 • Dvojezični spletna stran projekta (stran Info centra).
 • Dvojezična brošure o projektu (1x 4000 kom)
 • Promocijski material
  • Kemični svinčnik (300)
  • Blokci (300)
  • Mape (300)
 • Predstavitveni panoji (2)
 • Objavljeni strokovni članki  (3)
 • Skupne tiskovne konference
 • Regionalne tiskovne konference
 • Objave o projektu v različnih medijih (3)
 • Strokovna konferenca na temo zaščite voda in narave s predstavitvijo dobrih praks, inovativnih ukrepov in rešitev (1)
 • Zaključna strokovna konferenca projekta v Križovcu (HR)


Rezultati

 • Vzpostavljeno medregijsko čezmejno sodelovanje
 • Izdelan širši koncept in način doseganja ciljev za dolgoročno skupno sodelovanje in varstvo voda v čezmejnem območju
 • Izdelana tehnična rešitev kanalizacijskega sistema vsebuje: gradbeniški, arhitektonski, strojniški, elektroprojekt, ter geodetski projekt: podrobnejši opisi materiala in cevi, risbe, računske preizkušnje-preračuni in napotila za izgradnju
 • Okrepljena zavest občanov o pomembnosti izvedbe varstva okolja in ohranitve voda v skupnem čezmejnem območju
 • Dosežena informiranost občanov o obstoju in izvedbi projekta, ciljih in učinkih projekta, vključenost zainteresiranih skupin
 • Izenačenost mednarodnih standardov, metod in tehnologij za ravnanje z odpadnimi vodami
 • Število animiranih in izobraženih, educiranih udeležencov ogledov primerov dobrih praks
 • Število animiranih in izobraženih, educiranih udeležencov
 • Število informiranih obiskovalcev spletne strani projekta

 

Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko      Univerza v Mariboru - Filozofska fakulteta      Evropsko teritorialno sodelovanje