Međimurske vode Čakovec

Projektni partnerji

Vodilni partner bo izvajal upravljanje in koordinacijo vseh aktivnosti v projektu-funkcionalno vodenje, admin istrativno in finančno vodenje projekta, komunikacija s Skupnim tehničnim sekretariatom, poročanje (DS 1), strokovnjaki vodilnega parnerja bodo sodelovali v delovni skupini za izdelavo Strategije zaščite vodnih resursov (DS2-A 2.1), zagotavljanje podatkov in evidenc o virih onesnaženja in lokacijah (podatki o fizikalno-kemijskem stanju voda), obstoječih podatkov (GIS ), nudili pomoč pri pripravi operativnega programa za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v razpršenih naseljih čezmejnega območja-na hribovitem delu zgornjega Međimurja, spodnjega Podravja in Pomurja (DS 2 A 2.2) in izvajali javni razpis za zunanjega strokovnjaka ter opravljali nadzor nad izvajanjem, samostojno opravljali aktivnosti za pripravo tehnične dokumentacije kanalzacijskega in sistema čiščenja odpadnih voda za območje občine Sveti Martin na Muri (DS 3 A 3.4), izvedba javnih naročil skladno s pravili EU, podpisovanje pogodbe, uvajanje v delo in nadzor nad izvajanjem. Organizacija in sodelovanje na animacijskih delavnicah na Hrvaškem (AS 3A.3), obiskovanje primerov dobrih praks, koordinacija prekomejnega sodelovanja; izmenjava izkušenj, dobrih praks, metodologije in tehnologije odvajanja in čiščenja voda, izmenjava podatkov preko Info centra. Opravljali bodo informiranje in komunikacijo o ciljih in izvajanju projekta, organizirali skupne novinarske konference, radio in TV oddaje in objave v medijih.

 

Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko      Univerza v Mariboru - Filozofska fakulteta      Evropsko teritorialno sodelovanje