CZR

Projektni partnerji

CZR

CZR bo v okviru delovnih sklopov projekta sodeloval pri izvedbi naslednjih aktivnosti:

 • DS 1: Vodenje in koordinacija
  • koordinacija aktivnosti v projektu, administrativno in finančno upravljanje projekta, priprava vmesnih in končnega poročila
 • DS 2 - A 2.1 Strategija zaščite vodnih virov s konceptom trajnostnega razvoja čezmejnega območja:
  • sodelovanje pri pripravi koncepta  trajnostnega razvoja območja z načrtom  sodelovanja z lokalnimi skupnostmi z vidika zdravja, lokalne trajnostne pridelave in zelenega turizma na čezmejnem območju
  • identifikacija trajnostnih turističnih potencialov in produktov ter povezovanje le teh na ćezmejnem projektnem območju za obravnavana naselja in občine
  • identifikacija možnosti za razvoj trajnostne pridelave in trženja preko turističnih kapacitet na pilotnih lokacijah kot posledic čistejšega okolja čezmejnega območja
 • DS 3 - A 3.1 Priprava razvojnega načrta upravljanja z Gajševskim jezerom in pojezerjem z uporabo ERM:
  • sodelovanje pri pripravi Razvojnega načrta upravljanja z območjem Gajševskega jezera z vidika zdravja in zelenega turizma, prenos dobrih praks na podobnih lokacijah na Hrvaškem
 • DS 4 - A 4.1 Vzpostavitev  info centra in monitoringa voda in monitoringa voda
  • sodelovanje pri vzpostavitvi partnerske mreže in Info centra, zagotavljanje vsebin za dvojezično spletno stran projekta/info centra z vidika zdravja, trajnostnega turizma in trajnostne pridelave ter predelave kmetijskih proizvodov območja
  • sodelovanje pri pripravi Programa izvajanja monitoringa voda na pilotnih lokacijah
 • DS 4 - A 4.2 Vzpostavitev učnega poligona
  • - sodelovanje pri pripravi učnega poligona o delovanju RČN in ERM Gajševci
 • A 4.3 Animacijske delavnice s predstavitvijo primerov dobrih praks
  • sodelovanje pri pripravi vsebin delavnic za ozaveščanje in sodelovanje na delavnicah kot predavatelj/moderator na obeh straneh meje
 • DS 5 - Informiranje in obveščanje javnosti
  • informiranje in komunikacija o ciljih in izvedbi projekta

 

Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko      Univerza v Mariboru - Filozofska fakulteta      Evropsko teritorialno sodelovanje