ERTC

Projektni partnerji

ERTC

ERTC bo v okviru delovnih sklopov projekta sodeloval pri izvedbi naslednjih aktivnosti:

 • DS 1: Vodenje in koordinacija
  • koordinacija aktivnosti v projektu, administrativno in finančno upravljanje projekta, priprava vmesnih in končnega poročila
 • DS 2- A 2.1 Strategija zaščite vodnih virov s konceptom trajnostnega razvoja čezmejnega območja:
  • odgovornost za pripravo in priprava Strategije zaščite vodnih virov na projektnem območju z vidika trajnostnega upravljanja z vodnimi viri in koncepta  trajnostnega razvoja regije regije v sodelovanju partnerji s poudarkom  na pripravi strategije zaščite vodnih virov
 • DS 2- A 2.2 2 Priprava operativnega načrta in smernic  za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v razpršenih naseljih
  • odgovornost za pripravo smernic za odvajanje in čiščenje odpadnih voda na območjih razpršene poselitve skupaj z Međimurskimi vodami
 • DS 3- A 3.1 Priprava razvojnega načrta upravljanja z Gajševskim jezerom in pojezerjem z uporabo ERM:
  • odgovornost  za pripravo Razvojnega načrta upravljanja z območjem Gajševskega jezera z uporabo ERM skupaj z Mednarodnim centrom za ERM  in CZR
 • DS 4 - A 4.1 Vzpostavitev  info centra in monitoringa voda in monitoringa voda
  • sodelovanje pri pripravi Programa izvajanja monitoringa voda na pilotnih lokacijah
 • DS 4- A 4.3 Animacijske delavnice s predstavitvijo primerov dobrih praks
  • strokovna predavanja v okviru izvedbe delavnic za lokalno prebivalstvo za osveščanje in izobraževanje
 • DS 5 - Informiranje in obveščanje javnosti
  • sodelovanje pri izvedbi ogledov dobrih praks, zaključne konference
  • informiranje in komunikacija o ciljih in izvedbi projekta

Strokovno svetovanje in usmerjanje pri ostalih aktivnostih v projektu, ki se navezujejo na trajnostno upravljanje z vodnimi viri

 

Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko      Univerza v Mariboru - Filozofska fakulteta      Evropsko teritorialno sodelovanje